โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวสารความเคลือนไหว


อบรมป้องกันอัคคีภัย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2558

อบรม English Conversation Training

วันที่ 28 - 29 กันยายน 2558

ทัศนศึกษา Kidzania Siamparagon 2015

วันที่ 18 กันยายน 2558

กิจกรรม English Camp 2015

วันที่ 15 กันยายน 2558

นิเทศสถานศึกษา 5 ประเด็น

วันที่ 24 มิถุนายน 2558

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2558

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

ค่ายสองวัยใส่ใจภาษา

วันที่ 13 มีนาคม 2558

ค่ายวัยใส หัวใจสีขาว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา

วีดีทัศน์รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพ ผอ.ดร.นะรงษ์  ชาวเพ็ชร ดร.นะรงษ์  ชาวเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557

โครงการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

---ข่าวการศึกษา---

---ค้นข่าวมาเล่า---