คุณอยู่ที่ : Home> ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2539 โดยพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุขวิช  รังสิพล  บนที่ดินสาธารณะประโยชน์  35 ไร่  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 120  หมู่ 17 ถนนปราจีน-เขาใหญ่ ตำบลเนินหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี

จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในรูปแบบสหศึกษา  ลักษณะประจำและไปกลับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีเขตพื้นที่ให้บริการ  4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดนครนายก  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัดสระแก้ว   ปัจจุบัน  ดร.นะรงษ์  ชาวเพ็ชร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี