เปลี่ยนสีตัวอักษรการแสดงผล
คุณอยู่ที่ : Home> ข้อมูลครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว

ข้อมูลครูอัตราจ้าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน ปีเกิด ระดับ
การศึกษา
วุฒิ
การศึกษา
วิชาเอก เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ
เข้ารับราชการ
ในโรงเรียนนี้
1 นางสาวปรารถนา  แซ่ฮุ้น ครูอัตราจ้าง 4ม.ค.2527 ปริญญาตรี ศศ.บ. หูหนวกศีกษา 52109000212403 1 พ.ย.2552
2 นางสาวสุจินดา  อินทร์ปัญญา ครูอัตราจ้าง 27พ.ค.2531 ปริญญาตรี บธ.บ. การบริหารทั่วไป ท.5177/2556 10 พ.ค 2554
3 นางสาวมัลลิกา หมายปิดกลาง ครูอัตราจ้าง 16ก.ค.2535 ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาพิเศษ 59109000185580 2 พ.ย. 2559
4                

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน ปีเกิด ระดับ
การศึกษา
วุฒิ
การศึกษา
วิชาเอก เข้ารับราชการ
ในโรงเรียนนี้
1 นางสาวปรีชาภรณ์  ขจรล้า ครูธุรการ 29พ.ค2529 ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป 1 ต.ค 2552
2 นางสำรวย  อยู่สาโก คนงาน 8ก.ค.2514 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6   1ต.ค.2546
3 นางสุภาพร  สิทธิรัตน์ คนครัว 5ก.ย.2500 ชั้นประถมศึกษา ป.6   11พ.ค.2551
4 นายจตุพร  สันทัด ยาม 30เม.ย.2521 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3   16ม.ค.2554
5 นางสาวแสงจันทร์  สามสี นักการภารโรง 7ก.ค.2505 ชั้นประถมศึกษา ป.6   10พ.ย.2552
6 นายอุทัย  ทานทน พนักงานขับรถยนต์ 2ส.ค.2508 ชั้นประถมศึกษา ป.6   1พ.ค.2543
7 นายวีระยุทธ  ปัตตานี นักการภารโรง 30พ.ค.2518 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3   10พ.ย.2554
8 นางสาวนรรทพร    ละมัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ 6มิ.ย.2498 ชั้นประถมศึกษา ป.6 - 1ก.ค.2551
9 นางละออง      ตระกูลทุม        พี่เลี้ยงเด็กพิการ 15พ.ค.2514 ชั้นประถมศึกษา ป.6 - 1พ.ค.2543
10 นางสาวสุนันทา  ร้อยพวง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 7มิ.ย.2529 ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารการตลาด 1พ.ย.2554
11 นางอรวรรณ     ปัตตานี พี่เลี้ยงเด็กพิการ 22พ.ค.2523 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16ส.ค.2554
12 นางสาวณิชกมล    คนสันสี พี่เลี้ยงเด็กพิการ 25ธ.ค.2523 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1ต.ค.2554
13 นางบุษกรณ์      พิมพล พี่เลี้ยงเด็กพิการ 14ก.ย.2521 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การบัญชี 1ต.ค.2554
14 นางสาวสุกาญดา    วรพุฒ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 12ก.พ.2528 ปริญญาตรี ร.บ. บริหารรัฐกิจ 17พ.ค.2555
15 นางสาวธิดาวรรณ กงวงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 21ก.พ.2523 ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 1ต.ค.2551
16 นางศิริรัตน์    พรมมี พี่เลี้ยงเด็กพิการ 5ต.ค.2517 ชั้นประถมศึกษา ป.4 - 11ก.พ.2556
17 นางสาวสุกัญญา    ลับแล พี่เลี้ยงเด็กพิการ 17มี.ค.2532 ปริญญาตรี คบ. สังคมศึกษา 16พ.ค.2556
18 นางสาวบุษยมาศ   ซอยรัมย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 16เม.ย.2535 มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 11มิ.ย.2556
19 นายสมคิด  บุญมา พี่เลี้ยงเด็กพิการ 30มี.ค.2503 ชั้นประถมศึกษา ป.4 - 1ส.ค.2556
20 นางจำลองลักษณ์  ณะสุวรรณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 18พ.ย.2518 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ศิลปหัตถกรรม 17ก.พ.2557
21 นายจรูญ รักศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ 28ธ.ค.2530 ปริญญาตรี วทบ พลศึกษา 17มี.ค.2557
22 นายอำพล เหลืองอ่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 6พ.ค.2527 ปริญญาตรี วทบ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1ก.ย.2557
23 นายอรุณ บัวดี พี่เลี้ยงเด็กพิการ 18ก.ย.2521 ชั้นประถมศึกษา ป.3 - 1ต.ค.2557
24 นายเสรี รอดพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 29ก.ย.2517 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 1ธ.ค.2557