คุณอยู่ที่ : Home>

ข้อมูลพนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน ปีเกิด ระดับ
การศึกษา
วุฒิ
การศึกษา
วิชาเอก เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ
เข้ารับราชการ
ในโรงเรียนนี้
1 นางดาลิน  รอดพันธ์ พนักงานราชการ 5 ม.ค.2522 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 55209000103865 3พ.ค.2549
2 นางสาววราภรณ์ ท่าหิน  พนักงานราชการ 12 มิ.ย.2525 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 53201890712786 3ต.ค.2549
3 นางสาวชนิดา  ศรีเมือง พนักงานราชการ 19 ก.พ.2528 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 52109000114633 17พ.ค.2555
4 นายธนรัชต์  พลานุสนธิ์ พนักงานราชการ 29 สค.2526 ปริญญาตรี ศศ.บ. หูหนวกศีกษา 53109000230471 15ต.ค.2555
5 นางสาวสะกาย  ที่พัก พนักงานราชการ 9 ก.ย.2522 ปริญญาตรี ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ ท.3610/2555 11ก.พ.2556
6 นางสาวภคพร จอมศรี พนักงานราชการ 20 พ.ค.2528 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาปฐมวัย 59109000415003 1 เม.ย. 2558
7 นางสาวร่งฤดี ดอนประศรี พนักงานราชการ 21 พ.ค. 2536 ปริญญาตรี คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 59109000382288 2 พ.ย. 2559
8 นางสาวจันทิรา พันธ์สิงห์ พนักงานราชการ 6 ก.พ. 2533 ปริญญาตรี ศษ.บ ภาษาอังกฤษ 56109000013008 2 พ.ย. 2559