เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เป้าประสงค์

ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร มีความเป็นเลิศตามความถนัดของตนเอง มีทักษะอาชีพ และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นมืออาชีพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1.  แผนส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.  แผนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ และกีฬาตามความถนัดของผู้เรียน

3.  แผนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรแบบบูรณาการ

4.  แผนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดการศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่านและการส่งต่อ ให้มีประสิทธิภาพ

5.  แผนส่งเสริมให้ผู้เรียนประกอบอาชีพสุจริต ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพและปรับตัวเข้ากับประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก

7. แผนส่งเสริมครูให้มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน

8.  แผนพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยี สื่อนวัตกรรม  และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

9. แผนส่งเสริมและพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

10. แผนส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

11. แผนส่งเสริมการประกันคุณภาพ และระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

12. แผนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ประสานงานเครือข่าย ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

ปรัชญา


"ปญญาว  ธเนน  เสยโย" ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์

สีประจำโรงเรียน


สีม่วง  หมายถึง  ความเมตตา  กรุณา
สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์

ตราประจำโรงเรียน

ภาพโลโก้

เป็นภาพเด็กผมจุก  มีดอกบัวรองรับ  ประทับติดกับต้นโพธิ์ใหญ่   ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีหมายถึง  การให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์เด็กไทยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นปาริชาติ

อักษรย่อ

สศ.ปจ.