คุณอยู่ที่ : Home> ปรัชญา คำขวัญของโรงเรียน

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เป้าประสงค์

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะในการสื่อสาร ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ และความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ ครูเป็นมืออาชีพภายใต้ระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1
ขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการทางการศึกษาด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต
และปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ให้เหมาะสมกับเด็กพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสโดยเน้นการกระจายอำนาจและ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ปรัชญา

 

สีประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ