คุณอยู่ที่ : Home> ทำเนียบฝ่ายบริหาร

ทำเนียบฝ่ายบริหาร

 • ภาพดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ภาพนางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะนางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ภาพนางวรวรรณ สมศรีนางวรวรรณ สมศรี
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • ภาพนางกรองทอง บุญครุฑนางกรองทอง บุญครุฑ
  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
 • ภาพนางนิธิมา ชาวเพ็ชร นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • ภาพนางวรวรรณ สมศรี นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป