คุณอยู่ที่ : Home> ทำเนียบฝ่ายบริหาร

ทำเนียบฝ่ายบริหาร

 • ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวลลิตา วงทวี
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นางสาวปาลิดา สาธรณ์
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • นางกรองทอง บุญครุฑ
  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
 • นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • นาบังอร จำปาทอง
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบปรมาณ
 • นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป