คุณอยู่ที่ : Home> ทำเนียบฝ่ายบริหาร

ทำเนียบฝ่ายบริหาร

 • ภาพดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ภาพนางสาวจตุรพร รักษาศรี นางสาวจตุรพร รักษาศรี
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • ภาพนางลัดาวัลย์ เนขขัมม นางลัดาวัลย์ เนขขัมม์
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • ภาพนางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ นางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ภาพนางนิธิมา ชาวเพ็ชร นางนิธิมา ชาวเพ็ชร
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • ภาพนางวรวรรณ สมศรี นางวรวรรณ สมศรี
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ภาพนางกรองทอง บุญครุฑ นางกรองทอง บุญครุฑ
  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน