คุณอยู่ที่ : Home> วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์
ความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ
1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. ส่งเสริมอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
3. ส่งเสริมทักษะอาชีพ และความสามารถพิเศษ
4. พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริมการประกันคุณภาพ และระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
กีฬาเด่น เน้นอาชีพ

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนสมุนไพร