วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2558 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนสมุนไพร

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

กีฬาเด่น  เน้นอาชีพ

พันธกิจ

1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็นและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์   และกีฬา   ตามความถนัดของผู้เรียน

3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสมุนไพรแบบบูรณาการ

4.  จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่านและการส่งต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนประกอบอาชีพสุจริต ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี  มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรม  จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

7. ส่งเสริมครูให้มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน

8.  พัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยี  สื่อนวัตกรรม  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

9. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

10. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

11.  ส่งเสริมการประกันคุณภาพ และระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

12.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  ประสานเครือข่าย  ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน