คุณอยู่ที่ : Home> ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 • ภาพนางสาวจตุรพร  รักษาศรี
  นางสาวจตุรพร รักษาศรี
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • ภาพนางลัดาวัลย์ เนขขัมม์
  นางลัดาวัลย์ เนขขัมม์
  รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 • ภาพนายสมคาด พรหมมาณพ
  นายสมคาด พรหมมาณพ
  รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 • ภาพนางนิธิมา ชาวเพ็ชร
  นางนิธิมา ชาวเพ็ชร
  งานส่งเสริมการวิจัย
  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • ภาพนางสาวลลิตา วงทวี
  นางสาวลลิตา วงทวี
  งานการจัดการศึกษา
  ในระยะเปลี่ยนผ่านและการส่งต่อ
 • ภาพนายวณิสิทธิ์ เกษศรีไพร
  นายวณิสิทธิ์ เกษศรีไพร
  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  และกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร
 • ภาพนายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น
  นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น
  งานพัฒนาการจัดการศึกษา
  เพื่อการมีงานทำ
 • ภาพนายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น
  นางสาวพจนีย์ หัวข้อ
  งานวัดผลประเมินผลงาน
  ฟื้นฟูสมรรถภาพและแก้ไขการพูด
 • ภาพนางดาลิน รอดพันธ์
  นางดาลิน รอดพันธ์
  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
 • ภาพนางไพศรี อินทร์ทิพย์
  นางไพศรี อินทร์ทิพย์
  งานทะเบียนนักเรียน
 • ภาพนางสาวชนิดา ศรีเมือง
  นางสาวชนิดา ศรีเมือง
  งานพัฒนาแผนการ
  จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
 • ภาพนางสาวปรารถนา แซ่ฮุ้น
  นางสาวปรารถนา แซ่ฮุ้น
  งานพัฒนาภาษามือและล่าม
 • ภาพนางสาวลัดดา มาให้ทรัพย์
  นางสาวลัดดา มาให้ทรัพย์
  งานจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ภาพนางสาวสุกาญดา วรพุฒ
  นางสาวสุกาญดา วรพุฒ
  งานทะเบียนนักเรียน