คุณอยู่ที่ : Home> ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 • ภาพนางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ
  นางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ภาพนางนิธิมา ชาวเพ็ชร
  นางนิธิมา ชาวเพ็ชร
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ภาพนางปัทมา ยะหนัก
  นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์
  งานพัสดุ
 • ภาพนางปัทมา ยะหนัก
  นางปัทมา ยะหนัก
  งานการเงิน
 • ภาพนางสาวสุจินดา อินทร์ปัญญา
  นางสาวสุจินดา อินทร์ปัญญา
  งานบัญชี
 • ภาพนางสาวณิชกมล คนสันสี
  นางสาวณิชกมล คนสันสี
  งานการเงิน
 • ภาพนางสาวรุ่งทิพย์ จอมศรี
  นางสาวรุ่งทิพย์ จอมศรี
  งานพัสดุและสินทรัพย์