ผลงานดีเด่นด้านครู

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูฑิฌาพรรณ พงศ์จันทร์เพ็ญ
  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูบดินทร์ พงศ์จันทร์เพ็ญ
  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูพจนีย์ หัวข้อ
  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูวราภรณ์ สัตย์สม
  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูนิธิมา ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูกรองทอง บุญครุฑ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูวรวรรณ สมศรี ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูนิกร บุญครุฑ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูบังอร จำปาทอง ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครู ครูอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รางวัลครูสอนดี


 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูนิธิมา ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลครูสอนดี และครูผู้รับทุนครูสอนดี ประจำปี 2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูนิกร บุญครุฑ ได้รับรางวัลครูสอนดี และครูผู้รับทุนครูสอนดี ประจำปี 2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน

รางวัลครูผู้สอน


 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูนิกร บุญครุฑ
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ (OBEC AWARDS) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูนิกร บุญครุฑ
  ได้รับรางวัลพนักงานราชการดีเด่น ระดับกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ
  ได้รับรางวัลข้าราชการตัวอย่าง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จากสภาวัฒนธรรมตำบลเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรี
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูบังอร จำปาทอง
  ได้รับรางวัลข้าราชการตัวอย่าง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จากสภาวัฒนธรรมตำบลเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรี
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูพจนีย์ หัวข้อ
  ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างด้านการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จากเทศบาลตำบลบ้านนาปรือจังหวัดปราจีนบุรี