คุณอยู่ที่ : Home> ผลงานดีเด่นด้านครู

ผลงานดีเด่นด้านครู

 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครู- นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์,นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ, นายธนรัตน์ พลานุสนธิ์, นางสาวสุจินดา อินทร์ปัญญา ไดัรับรางวัลครูดีศรีปราจีน ประจำปี ๒๕๖๑

 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครู - นางสาวกิตติกา สาสุจิตร ไดัรับรางวัล"ยกย่องเชิดชูกเกียรติ" ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ ข้าราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
  - นางสาวสะกาย ที่พัก ไดัรับรางวัล"ยกย่องเชิดชูกเกียรติ" ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ พนักงานราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
  - นางสาวปราถนา แซ่ฮุ้น ไดัรับรางวัล"ยกย่องเชิดชูกเกียรติ" ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูนางสาวจตุรพร รักษาศรี,นางสาวลลิตา วงทวี, นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น, นางบังอร จำปาทอง, นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์, นางสาววราพร ท่าหิน ไดัรับรางวัลครูดีศรีปราจีน ประจำปี ๒๕๖๐

 

 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครู- นางสาวชนิดา ศรีเมือง ไดัรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครู - นายเที่ยว อยู่สาโก ไดัรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทลูกจ้างประจำ

 

 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครู - นายนิกร บุญครุฑ ไดัรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภทพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูฑิฌาพรรณ พงศ์จันทร์เพ็ญ
  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูบดินทร์ พงศ์จันทร์เพ็ญ
  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูพจนีย์ หัวข้อ
  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูวราภรณ์ สัตย์สม
  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูนิธิมา ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูกรองทอง บุญครุฑ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูวรวรรณ สมศรี ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูนิกร บุญครุฑ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูบังอร จำปาทอง ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครู ครูอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รางวัลครูสอนดี


 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูนิธิมา ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลครูสอนดี และครูผู้รับทุนครูสอนดี ประจำปี 2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูนิกร บุญครุฑ ได้รับรางวัลครูสอนดี และครูผู้รับทุนครูสอนดี ประจำปี 2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน

รางวัลครูผู้สอน


 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูนิกร บุญครุฑ
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ (OBEC AWARDS) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูนิกร บุญครุฑ
  ได้รับรางวัลพนักงานราชการดีเด่น ระดับกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ
  ได้รับรางวัลข้าราชการตัวอย่าง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จากสภาวัฒนธรรมตำบลเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรี
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูบังอร จำปาทอง
  ได้รับรางวัลข้าราชการตัวอย่าง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จากสภาวัฒนธรรมตำบลเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรี
 • ภาพผลงานดีเด่นด้านครูครูพจนีย์ หัวข้อ
  ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างด้านการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จากเทศบาลตำบลบ้านนาปรือจังหวัดปราจีนบุรี