คุณอยู่ที่ : Home> ผลงานดีเด่นด้านนักเรียน

ผลงานดีเด่นด้านนักเรียน

 • ภาพรับรางวัลคนพิการต้นแบบ นายนาวิน ป้อมสีเขียว, นางสาวศรัญญา เสนอใจ, นางสาวอรญา ภาวศิลป์ ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ โครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อประเภทอีนโฟกราฟิก (Infographic) ในกลุ่มสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๒ หัวข้อการประกวด"การนำงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา" ประเภท "กลุ่มมัธยมศึกษา" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
 • ภาพรับรางวัลคนพิการต้นแบบ นายอานนท์ รอดเกตุกุล ได้รับรางวัล "คนพิการต้นแบบ" ประจำปี 2557 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ภาพรับรางวัลพระราชทาน นางสาวสุชาดา เพียขันทา ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดเล็ก เข้ารับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ภาพนายวสันต์ เททะสังข นายวสันต์ เททะสังข์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลหูหนวกทีมชาติไทย ไปแข่งขันในรายการเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ภาพ นายอานนท์ รอดเกตุกุล นายอานนท์ รอดเกตุกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตซอลหูหนวกทีมชาติไทย ไปแข่งขันในรายการเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • ภาพรับรางวัลชนะเลิศฟุตซอลชาย รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 17-25 ปี ชาย กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จังหวัดแพร่
 • ภาพชนะเลิศแชร์บอลหญิง รางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอล รุ่นอายุ 18 ปี หญิง การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555 จังหวัดนครราชสีมา
 • ภาพเด็กชายปรัญญา รอดเกตุกุล เด็กชายปรัญญา รอดเกตุกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การเล่าเรื่องภาษามือไทย ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาพเด็กชายณัฐนันท์ จันทพันธ์ เด็กชายณัฐนันท์ จันทพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การเล่าเรื่องภาษามือไทยจากภาพที่กำหนดให้ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาพเด็กชายณัฐนันท์ จันทพันธ์ เด็กชายณัฐนันท์ จันทพันธ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ จากการกิจกรรมการเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นม.1 – ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
 • ภาพทีมสัมตำไทย นางสาวปทุมวดี เฉลิมพิศ นางสาวรัชนีกร ติสวัสดิ์ นางสาวอัฐภิญญา บุญเสริม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ จากการแข่งขันส้มตำไทย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
 • เด็กหญิงกฤษณา กมลสิงห์ เด็กหญิงกฤษณา กมลสิงห์ ได้รับรางวัลประเภทนักเรียน ระดับดี ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2