คุณอยู่ที่ : Home> ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • ภาพนางกรองทอง  บุญครุฑ
  นางกรองทอง บุญครุฑ
  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
 • ภาพนางวราภรณ์ สัตย์สม
  นางวราภรณ์ สัตย์สม
  รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
 • ภาพนางบังอร จำปาทอง
  นางบังอร จำปาทอง
  งานโภชนาการ
 • ภาพนายนิกร  บุญครุฑ
  นายนิกร บุญครุฑ
  งานส่งเสริมระเบียบวินัย
 • ภาพนางสาวเบญจา  รัตนอาภรณ์
  นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์
  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  และประชาธิปไตย
 • ภาพนายธนรัชต์  พลานุสนธ์
  นายธนรัชต์ พลานุสนธ์
  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  และประชาธิปไตย
 • ภาพนายบดินทร์  พงศ์จันทร์เพ็ญ
  นายบดินทร์ พงศ์จันทร์เพ็ญ
  งานอนามัย
 • ภาพนางสะกาย ที่พัก
  นางสะกาย ที่พัก
  งานโภชนาการ
 • ภาพนางบุษกรณ์ พิมพล
  นางบุษกรณ์ พิมพล
  งานอนามัย
 • ภาพนางสาวบุษยมาศ ซอยรัมย์
  นางสาวบุษยมาศ ซอยรัมย์
  งานอนามัย
 • ภาพนางสาวพัชราภรณ์ เพ็ชรสว่าง
  นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ชรสว่าง
  งานเรือนนอน
 • ภาพนายจรูญ  รักศรี
  นายจรูญ รักศรี
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ