คุณอยู่ที่ : Home> ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • ภาพนางนิธิมา ชาวเพ็ชร
  นางนิธิมา ชาวเพ็ชร
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งานพัฒนาบุคลากร
 • ภาพนางบังอร จำปาทอง
  นางบังอร จำปาทอง
  งานกรอบอัตรากำลัง
 • ภาพนางสาวสุนันทา ร้อยพวง
  นางสาวสุนันทา ร้อยพวง
  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย