คุณอยู่ที่ : Home> ผลงานดีเด่นด้านผู้บริหาร

ผลงานดีเด่นด้านผู้บริหาร

 • ภาพผลงานผู้บริหาร
  ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 • ภาพผลงานผู้บริหาร
  ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐
 • ภาพผลงานผู้บริหาร
  ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลครูดีศรีปราจีน ประจำปี ๒๕๕๙
 • ภาพผลงานผู้บริหาร
  ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประเภทเฉพาะความพิการ ประจำปี ๒๕๕๙
 • ภาพผลงานผู้บริหาร
  ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๒
 • ภาพผลงานผู้บริหาร
  ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติทองคำครูการศึกษาพิเศษ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • ภาพผลงานผู้บริหาร
  ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ภาพผลงานผู้บริหาร
  ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
 • ภาพผลงานผู้บริหาร
  ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ (OBEC AWARDS) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ภาพผลงานผู้บริหาร
  ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา