คุณอยู่ที่ : Home> ข้อมูลข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลข้าราชการครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เลขประจำ
ตำแหน่ง
วัน เดือน ปีเกิด ระดับ
การศึกษา
วุฒิ
การศึกษา
วิชาเอก เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ
วันบรรจุรับ
ราชการ
เข้ารับราชการ
ในโรงเรียนนี้
1 นายนะรงษ์  ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 86235 23มี.ค.2512 ปริญญาเอก ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 52221890053750 29ธ.ค.2535 1ก.พ.2555
2 นางอุทัยวรรณ  ศรีตะปัญญะ ครูชำนาญการพิเศษ 11809 25มี.ค.2516 ปริญญาโท ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 57301893426654 16ก.ค.2540 16ก.ค.2540
3 นางวรวรรณ  สมศรี ครูชำนาญการ 83181 7มิ.ย.2519 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 53200780422936 13พ.ย.2543 13พ.ย.2543
4 นางกรองทอง  บุญครุฑ ครูชำนาญการ 1369 27ธ.ค.2519 ปริญญาตรี วท.บ. สัตวศาสตร์ 53200780422944 1เม.ย.2552 1เม.ย.2552
5 นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์ ครูชำนาญการ 64580 26ก.พ.2524 ปริญญาโท ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 57121890006656 1เม.ย.2552 27มิ.ย.2557
6 นางสาวลลิตา  วงทวี ครูชำนาญการ 56353 19พ.ย.2524 ปริญญาโท ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 53201890082324 1ก.ค.2553 1ก.ค.2553
7 นายอนุวรรตน์  ช่างหล่อ ครูคศ.1 86674 30พ.ย.2523 ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56201650101299 3ก.พ.2557 3ก.พ.2557
8 นางปัทมา  ยะหนัก ครูคศ.1 1203 24ม.ค.2524 ปริญญาโท ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 54109000293586 3ก.พ.2557 3ก.พ.2557
9 นางสาวกิตติกา สาสุจิตร ครูคศ.1 809 28ก.พ.2534 ปริญญาตรี ศศ.บ. การศึกษาพิเศษ(หูหนวกศึกษา) 57109000322009 3ม.ค.2558 3ม.ค.2558
10 นายนิกร บุญครุฑ ครูคศ.1 83611 21ม.ค.2520 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 58301890288089 1เม.ย.2559 1เม.ย.2559
11 นางสาวปาลิดา สาธรณ์ ครูคศ.1 84891 4พ.ค.2526 ปริญญาโท ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 58301890288097 1เม.ย.2559 1เม.ย.2559
12 นางศศิธร วงศ์สุวรรณ ครูผู้ช่วย     ปริญญาตรี          
13 นางสาวอรจิรา มหารัตน์ ครูผู้ช่วย     ปริญญาตรี       31มี.ค.60 31มี.ค.60
14 นางบังอร จำปาทอง ครูผู้ช่วย     ปริญญาตรี       31มี.ค.60 31มี.ค.60
15 นายธิปกิตต์ สุดใจชื้น ครูผู้ช่วย 50449 13ก.ค.2516 ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์   31มี.ค.60 31มี.ค.60
16 นางไพศรี อินทร์ทิพย์ ครูผู้ช่วย 1232 15ส.ค.2524 ปริญญาโท ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 58301290288020 31มี.ค.60 31มี.ค.60
17 นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ ครูผู้ช่วย     ปริญญาตรี          
18 นางสาววันวิสา หมายด่านกลาง ครูผู้ช่วย     ปริญญาตรี          

ข้อมูลลูกจ้างประจำ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
 

ที่ ชื่อ   -   สกุล ตำแหน่ง เลขประจำ
ตำแหน่ง
วัน เดือน ปีเกิด ระดับ
การศึกษา
วันบรรจุ
รับราชการ
เข้ารับราชการ
ในโรงเรียนนี้
1 นายเที่ยว  อยู่สาโก พนักงานสถานที่ บ.1 34506 23ส.ค.2511 ม.3 24ก.พ.2541 24ก.พ.2541