คุณอยู่ที่ : Home> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • ภาพนายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
  นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นายอนุวรรต์ ช่างหล่อ
  งานควบคุมภายใน

 • นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์
  งานโสตทัศนูปกรณ์
 • ภาพนายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
  นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
  งานอาคารสถานที่

 • นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
  งานรักษาความปลอดภัย

 • นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น
  งานยานพาหนะ

 • นางสาวแพรวพรรณ แก่นทอง
  งานประชาสัมพันธ์

 • นางสาวปรีชาภรณ์ ขจรล้า
  งานธุรการโรงเรียน

 • นางอรวรรณ ปัตตานี
  งานประชาสัมพันธ์

 • นายเที่ยว อยู่สาโก
  ลูกจ้างประจำ
 • ภาพนางศิริรัตน์ พรมมี
  นางศิริรัตน์ พรมมี
  คนครัว
 • ภาพนางสำรวย อยู่สาโก
  นางสำรวย อยู่สาโก
  คนงาน
 • ภาพนางสาวนรรทพร  ละมัย
  นางสาวนรรทพร ละมัย
  คนงาน
 • ภาพนางละออง  ตระกูลทุม
  นางละออง ตระกูลทุม
  คนงาน
 • ภาพนายวีรยุทธ  ปัตตานี
  นายวีรยุทธ ปัตตานี
  นักการภารโรง

 • นายจตุพร สันทัด
  ยาม
 • ภาพนางจำลองลักษณ์ ณะสุวรรณ์
  นางจำลองลักษณ์ ณะสุวรรณ์
  ลูกจ้างชั่วคราว