คุณอยู่ที่ : Home> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • ภาพนายอนุวรรตน์  ช่างหล่อ
    นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • นายอนุวรรต์ ช่างหล่อ
    งานควบคุมภายใน

  • นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์
    งานโสตทัศนูปกรณ์
  • ภาพนายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
    นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
    งานอาคารสถานที่

  • นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
    งานรักษาความปลอดภัย

  • นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น
    งานยานพาหนะ

  • นางสาวแพรวพรรณ แก่นทอง
    งานประชาสัมพันธ์

  • นางสาวปรีชาภรณ์ ขจรล้า
    งานธุรการโรงเรียน

  • นางอรวรรณ ปัตตานี
    งานประชาสัมพันธ์

  • นายเที่ยว อยู่สาโก
    ลูกจ้างประจำ
  • ภาพนางศิริรัตน์  พรมมี
    นางศิริรัตน์ พรมมี
    คนครัว
  • ภาพนางสำรวย  อยู่สาโก
    นางสำรวย อยู่สาโก
    คนงาน
  • ภาพนางสาวนรรทพร   ละมัย
    นางสาวนรรทพร ละมัย
    คนงาน
  • ภาพนางละออง   ตระกูลทุม
    นางละออง ตระกูลทุม
    คนงาน
  • ภาพนายวีรยุทธ   ปัตตานี
    นายวีรยุทธ ปัตตานี
    นักการภารโรง

  • นายจตุพร สันทัด
    ยาม
  • ภาพนางจำลองลักษณ์  ณะสุวรรณ์
    นางจำลองลักษณ์ ณะสุวรรณ์
    ลูกจ้างชั่วคราว