คุณอยู่ที่ : Home> ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา

ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา

  • ภาพรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับชมเชย ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2556
  • ภาพรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
  • ภาพรางวัลสถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ 2 จากกระทรวงสาธารณสุข