คุณอยู่ที่ : Home> ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา

ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา

  • ภาพรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นได้รับรางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
  • ภาพรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นได้รับรางวัลเกียรติบัตรขั้นที่ ๑ งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
  • ภาพรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นได้รับรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)ในการจัดทำโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง
  • ภาพรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นได้รับรางวัลป้ายงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙
  • ภาพรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นได้รับรางวัลสถานศึกษา  รางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  • ภาพรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับชมเชย ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2556
  • ภาพรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
  • ภาพรางวัลสถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ 2 จากกระทรวงสาธารณสุข